1024 کیلو بایت

320.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 10 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

1024 کیلو بایت

508.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 20 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

1024 کیلو بایت

600.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 30 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

1024 کیلو بایت

688.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 40 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

1024 کیلو بایت

994.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 50 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

1024 کیلو بایت

1.625.400 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 80 گیگابایت بین الملل
 • سه ماه
خرید

1024 کیلو بایت

1.926.900 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 100 گیگابایت بین الملل
 • سه ماه
خرید

1024 کیلو بایت

2.637.900 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 150 گیگابایت بین الملل
 • سه ماه
خرید

1024 کیلو بایت

5.949.960 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 350 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

1024 کیلو بایت

6.696.600 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 400 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

1024 کیلو بایت

7.443.960 ریال

 • کد تایید سازمان:521057
 • 450 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

1024 کیلو بایت

19.233.996 ریال

 • کد تایید سازمان:524855
 • 1200 گیگابایت بین الملل
 • یک سال
خرید

2048 کیلو بایت

708.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 30 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

2048 کیلو بایت

1.014.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 50 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

2048 کیلو بایت

1.389.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 75 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

2048 کیلو بایت

1.764.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 100 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

2048 کیلو بایت

2.733.990 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 150 گیگابایت بین الملل
 • سه ماه
خرید

2048 کیلو بایت

3.633.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 210 گیگابایت بین الملل
 • سه ماه
خرید

2048 کیلو بایت

4.983.900 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 300 گیگابایت بین الملل
 • سه ماه
خرید

2048 کیلو بایت

8.280.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 500 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

2048 کیلو بایت

9.060.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 550 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

2048 کیلو بایت

9.780.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 600 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

2048 کیلو بایت

31.476.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524856
 • 2000 گیگابایت بین الملل
 • یک سال
خرید

4096 کیلو بایت

768.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 30 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

4096 کیلو بایت

1.074.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 50 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

4096 کیلو بایت

1.524.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 48 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

4096 کیلو بایت

2.124.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 120 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

4096 کیلو بایت

3.663.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 200 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

4096 کیلو بایت

4.563.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 260 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

4096 کیلو بایت

6.660.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 400 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

4096 کیلو بایت

10.920.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 650 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

4096 کیلو بایت

11.640.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 700 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

4096 کیلو بایت

12.420.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 750 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

4096 کیلو بایت

39.600.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524861
 • 2500 گیگابایت بین الملل
 • یک سال
خرید

8192 کیلو بایت

808.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 30 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

8192 کیلو بایت

1.114.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 50 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

8192 کیلو بایت

1.560.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 80 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

8192 کیلو بایت

2.160.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 120 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

8192 کیلو بایت

2.610.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 150 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

8192 کیلو بایت

5.280.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 300 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

8192 کیلو بایت

7.530.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 450 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

8192 کیلو بایت

9.780.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 600 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

8192 کیلو بایت

13.380.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 800 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

8192 کیلو بایت

14.880.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 900 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

8192 کیلو بایت

16.380.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 1000 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

8192 کیلو بایت

47.640.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524862
 • 3000 گیگابایت بین الملل
 • یک سال
خرید

10240 کیلو بایت

900.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 30 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

10240 کیلو بایت

1.200.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 50 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

10240 کیلو بایت

1.710.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 90 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

10240 کیلو بایت

2.460.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 140 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

10240 کیلو بایت

2.760.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 160 گیگابایت بین الملل
 • یک ماه
خرید

10240 کیلو بایت

6.180.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 360 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

10240 کیلو بایت

7.983.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 480 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

10240 کیلو بایت

10.680.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 660 گیگابایت بین الملل
 • سه ماهه
خرید

10240 کیلو بایت

13.980.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 840 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

10240 کیلو بایت

15.780.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 960 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

10240 کیلو بایت

16.680.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 1020 گیگابایت بین الملل
 • شش ماه
خرید

10240 کیلو بایت

49.440.000 ریال

 • کد تایید سازمان:524864
 • 3120 گیگابایت بین الملل
 • یک سال
خرید
حجمقیمت/تومانحجمقیمت/تومانحجمقیمت/تومان
1 گیک30003 گیگ90005 گیگ13400
10 گیک2440020 گیگ4240050 گیگ90400
100 گیک165400

تعرفه های غیر حجمی بدر رایان جنوب

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه ای غیر حجمی با شماره های تماس بدر رایان در ارتباط باشید
تعرفه غیر حجمی

Shopping cart