1024 کیلو بایت

320.000 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

508.000 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

688.000 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

844.000 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

994.000 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

1.625.400 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

1.926.900 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

2.637.900 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

5.949.960 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

6.696.600 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

7.443.960 ریال

خرید

1024 کیلو بایت

19.233.996 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

708.000 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

1.014.000 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

1.389.000 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

1.764.000 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

2.733.990 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

3.633.000 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

4.983.900 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

8.280.000 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

9.060.000 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

9.780.000 ریال

خرید

2048 کیلو بایت

31.476.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

768.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

1.074.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

1.524.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

2.124.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

3.663.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

4.563.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

6.660.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

10.920.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

11.640.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

12.420.000 ریال

خرید

4096 کیلو بایت

39.600.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

808.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

1.114.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

1.560.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

2.160.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

2.610.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

5.280.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

7.530.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

9.780.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

13.380.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

14.880.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

16.380.000 ریال

خرید

8192 کیلو بایت

47.640.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

900.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

1.200.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

1.710.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

2.460.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

2.760.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

6.180.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

7.983.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

10.680.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

13.980.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

15.780.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

16.680.000 ریال

خرید

10240 کیلو بایت

49.440.000 ریال

خرید
حجمقیمت/تومانحجمقیمت/تومانحجمقیمت/تومان
1 گیک30003 گیگ90005 گیگ13400
10 گیک2440020 گیگ4240050 گیگ90400
100 گیک165400

تعرفه های غیر حجمی بدر رایان جنوب

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه ای غیر حجمی با شماره های تماس بدر رایان در ارتباط باشید
تعرفه غیر حجمی

Shopping cart