128 کیلو بایت

۷۵۰۰۰ هزار ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۲۰۱۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۳۷۸۰۰۰هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۳۷۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

128 کیلو بایت

۱۲۰۰۰۰ هزار ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۳۳۰۰۰۰ هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۵۹۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۱۱۰۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

128 کیلو بایت

۱۷۱۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۴۴۵۰۰۰ هزار ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۸۱۴۰۰۰ هزار ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۱۴۶۵۰۰۰ هزار ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

128 کیلو بایت

۲۰۰۰۰۰ هزار ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۵۵۰۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۱۰۰۰۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

128 کیلو بایت

۱۸۲۵۰۰۰ هزار ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

256 کیلو بایت

۸۵۰۰۰ هزار ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۲۳۱۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۴۳۸۰۰۰ هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۸۰۰۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

256 کیلو بایت

۱۳۷۰۰۰ زار ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۳۶۳۰۰۰ هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۶۵۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۱۲۲۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

256 کیلو بایت

۱۸۱۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۴۷۵۰۰۰ هزار ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۸۷۴۰۰۰ هزار ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۱۵۸۵۰۰۰ هزار ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

256 کیلو بایت

۲۲۵۰۰۰ هزار ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۵۸۳۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۱۰۷۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

256 کیلو بایت

۱۹۴۵۰۰۰ هزار ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

512 کیلو بایت

۱۰۰۰۰۰ هزار ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۲۷۶۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۴۵۲۸۰۰۰ هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۹۸۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

512 کیلو بایت

۱۵۲۰۰۰ هزار ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۴۰۸۰۰۰ هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۷۴۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۱۴۰۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

512 کیلو بایت

۱۹۶۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۵۲۰۰۰۰ هزار ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۹۶۴۰۰۰ هزار ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۱۷۶۵۰۰۰ هزار ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

512 کیلو بایت

۲۴۰۰۰۰ هزار ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۶۲۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۱۱۶۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۲۱۲۵۰۰۰ هزار ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

1024 کیلو بایت

۱۲۰۰۰۰ هزار ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۳۳۶۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۶۴۸۰۰۰
هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۲۲۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

1024 کیلو بایت

۱۷۲۰۰۰
هزار ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۴۶۸۰۰۰ هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۸۶۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۶۴۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

1024 کیلو بایت

۲۱۶۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۵۸۰۰۰۰ هزار ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۰۸۴۰۰۰ هزار ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۲۰۰۵۰۰۰ هزار ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

1024 کیلو بایت

۲۶۰۰۰۰ هزار ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۶۸۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۲۸۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۲۳۶۵۰۰۰ هزار ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

1024 کیلو بایت

۳۰۴۰۰۰ هزار ریال

 • 10 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۷۹۶۰۰۰ هزار ریال

 • 30 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۴۶۵۰۰۰ هزار ریال

 • 60 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۲۷۲۵۰۰۰ هزار ریال

 • 120 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

2048 کیلو بایت

۱۴۰۰۰۰ هزار ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۳۹۶۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۷۶۸۰۰۰
هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۱۴۶۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

2048 کیلو بایت

۱۹۲۰۰۰
هزار ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۵۲۸۰۰۰ هزار ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۹۸۸۰۰۰
هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۱۸۸۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

2048 کیلو بایت

۲۳۶۰۰۰ هزار ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۶۴۰۰۰۰ هزار ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۱۲۰۴۰۰۰ هزار ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۲۲۴۵۰۰۰ هزار ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

2048 کیلو بایت

۲۸۰۰۰۰
هزار ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۷۴۸۰۰۰ هزار ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۱۴۰۵۰۰۰ هزار ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۲۶۰۵۰۰۰ هزار ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

2048 کیلو بایت

۳۲۴۰۰۰
هزار ریال

 • 10 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۸۵۶۰۰۰ هزار ریال

 • 30 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۱۵۸۵۰۰۰ هزار ریال

 • 60 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

2048 کیلو بایت

۲۹۶۵۰۰۰ هزار ریال

 • 120 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

128 کیلو بایت

259000 هزار ریال

حداقل تبادل 10 گیگ
 • یک ماهه
خرید

128 کیلو بایت

661000 هزار ریال

حداقل تبادل 30 گیگ
 • سه ماهه
خرید

128 کیلو بایت

1120000 هزار ریال

حداقل تبادل 55 گیگ
 • شش ماهه
خرید

128 کیلو بایت

2035000 هزار ریال

حداقل تبادل 110 گیگ
 • یک ساله
خرید

256 کیلو بایت

371000 هزار ریال

حداقل تبادل 15 گیگ
 • یک ماهه
خرید

256 کیلو بایت

1030000 هزار ریال

حداقل تبادل 50 گیگ
 • سه ماهه
خرید

256 کیلو بایت

1780000 هزار ریال

حداقل تبادل 95 گیگ
 • شش ماهه
خرید

256 کیلو بایت

2505000 هزار ریال

حداقل تبادل 200 گیگ
 • یک ساله
خرید

512 کیلو بایت

746000 هزار ریال

حداقل تبادل 35 گیگ
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

2050000 هزار ریال

حداقل تبادل 115 گیگ
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

4120000 هزار ریال

حداقل تبادل 245 گیگ
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

8035000 هزار ریال

حداقل تبادل 490 گیگ
 • یک ساله
خرید
حجم قیمت/ریال حجم قیمت/ریال حجم قیمت/ریال
1 گیک 30000 2 گیگ 60000 3 گیگ 90000
5 گیک 13400 10 گیگ 224000 20 گیگ 424000
30 گیک 604000 50 گیگ 904000 100 گیگ 1654000

تعرفه های غیر حجمی بدر رایان جنوب

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه ای غیر حجمی با شماره های تماس بدر رایان در ارتباط باشید
تعرفه غیر حجمی

Shopping cart