تعرفه اینترنت ADSL

اعتماد گسترده نزد مشتریان

512 کیلو بیت

136250 هزار ریال

 • 12 گیگ بین الملل
 • 36 گیگ داخلی
 • یک ماهه
خرید

1 مگا بیت

218000 هزار ریال

 • 20 گیگ بین الملل
 • 60 گیگ داخلی
 • یک ماهه
خرید

1 مگا بیت

654000 هزار ریال

 • 60 گیگ بین الملل
 • 180 گیگ داخلی
 • سه ماهه
خرید

2 مگابیت

272500 هزار ریال

 • 32 گیگ بین الملل
 • 96 گیگ داخلی
 • یک ماهه
خرید

2 مگابیت

817500 هزار ریال

 • 96 گیگ بین الملل
 • 288 گیگ داخلی
 • سه ماهه
خرید

2 مگابیت

3270000 هزار ریال

 • 384 گیگ بین الملل
 • 1152 گیگ داخلی
 • دوازده ماهه
خرید

3 مگابیت

381500 هزار ریال

 • 45 گیگ بین الملل
 • 135 گیگ داخلی
 • یک ماهه
خرید

3 مگابیت

1144500 هزار ریال

 • 135 گیگ بین الملل
 • 405 گیگ داخلی
 • سه ماهه
خرید

3 مگابیت

228900 هزار ریال

 • 270 گیگ بین الملل
 • 810 گیگ داخلی
 • شش ماهه
خرید

3 مگابیت

457800 هزار ریال

 • 540 گیگ بین الملل
 • 1620 گیگ داخلی
 • دوازده ماهه
خرید

4 مگابیت

436000 هزار ریال

 • 80 گیگ بین الملل
 • 240 گیگ داخلی
 • یک ماهه
خرید

4 مگابیت

1308000 هزار ریال

 • 240 گیگ بین الملل
 • 720 گیگ داخلی
 • سه ماهه
خرید

4 مگابیت

2616000 هزار ریال

 • 418 گیگ بین الملل
 • 1440 گیگ داخلی
 • شش ماهه
خرید

4 مگابیت

5232000 هزار ریال

 • 960 گیگ بین الملل
 • 2880 گیگ داخلی
 • دوازده ماهه
خرید

8 مگابیت

5450000 هزار ریال

 • 200 گیگ بین الملل
 • 600 گیگ داخلی
 • یک ماهه
خرید

8 مگابیت

1635000 هزار ریال

 • 600 گیگ بین الملل
 • 1800 گیگ داخلی
 • سه ماهه
خرید

8 مگابیت

6540000 هزار ریال

 • 3500 گیگ بین الملل
 • 10500 گیگ داخلی
 • دوازده ماهه
خرید

16 مگابیت

872000 هزار ریال

 • 1000 گیگ بین الملل
 • 3000 گیگ داخلی
 • یک ماهه
خرید

16 مگابیت

2616000 هزار ریال

 • 3000 گیگ بین الملل
 • 9000 گیگ داخلی
 • سه ماهه
خرید

16 مگابیت

5232000 هزار ریال

 • 1500 گیگ بین الملل
 • 4500 گیگ داخلی
 • شش ماهه
خرید

16 مگابیت

10464000 هزار ریال

 • 12000 گیگ بین الملل
 • 36000 گیگ داخلی
 • دوازده ماهه
خرید

Shopping cart