خوزستان-سربندر-روبروی بیمه مرکزی ایران                                                                                          
۰۶۱۵۲۲۳۲۱۶۰

جشنواره زمستان داغ

جشنواره زمستان داغ - از ۲۱ دی تا ۲۹ اسفند

جشنواره زمستان داغ بدر رایان جنوب

ویژه مشترکین  جدید و سابق وایرلس

از ۲۱ دی تا ۲۹ اسفند
سرعت:۲ تا ۸ مگابیت

حجم بسته: ۱۲ گیگابایت

مدت زمان:۳ ماهه

قیمت:۱۵۰۰۰ تومان

از ۲۱ دی تا ۲۹ اسفند
سرعت:۲ تا ۸ مگابیت

حجم بسته: ۱۶ گیگابایت

مدت زمان:۳ ماهه

قیمت:۲۰۰۰۰ تومان

از ۲۱ دی تا ۲۹ اسفند
سرعت:۲ تا ۸ مگابیت

حجم بسته: ۴۰ گیگابایت

مدت زمان:۶ ماهه

قیمت:۴۰۰۰۰ تومان

از ۲۱ دی تا ۲۹ اسفند
سرعت:۲ تا ۸ مگابیت

حجم بسته: ۵۰ گیگابایت

مدت زمان:۶ ماهه

قیمت:۵۰۰۰۰ تومان

  • سامانه ۱۹۵