خوزستان-سربندر-روبروی بیمه مرکزی ایران                                                                                          
۰۶۱۵۲۲۳۲۱۶۰

تعرفه های اینترنت وایرلس

 • سرویس های حجمی

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۶۸۸۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۳۷۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۲۰۱۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۷۵۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۱۰۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۵۹۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۳۳۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۲۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۱۴۶۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۳۶ گیگ
  ۸۱۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۱۸ گیگ
  ۴۴۵۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۱۷۱۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۱۸۲۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۵۵۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۰۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۸۰۰۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۴۳۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۶گیگ
  ۲۳۱۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۸۵۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۲۲۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۶۵۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۳۶۳۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۳۷۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۱۵۸۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۳۶گیگ
  ۸۷۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۱۸گیگ
  ۴۷۵۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۱۸۱۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۱۹۴۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۰۷۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۵۸۳۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۲۵۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۹۸۸۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۵۲۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۶گیگ
  ۲۷۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۱۰۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۴۰۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۷۴۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۴۰۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۵۲۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۱۷۶۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۳۶گیگ
  ۹۶۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۱۸گیگ
  ۵۲۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۱۹۶۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۲۱۲۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۱۶۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۶۲۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۴۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۱۲۲۸۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۶۴۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۶گیگ
  ۳۳۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۱۲۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۶۴۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۸۶۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۴۶۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۷۲۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۲۰۰۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۳۶گیگ
  ۱۰۸۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۸گیگ
  ۵۸۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۲۱۶۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۲۳۶۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۲۸۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۶۸۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۶۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۲۰گیگ
  ۲۷۲۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۶۰گیگ
  ۱۴۶۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۳۰گیگ
  ۷۹۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۰ گیگ
  ۳۰۴۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۱۴۶۸۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۷۶۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۶گیگ
  ۳۹۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۱۴۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۸۸۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۹۸۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۵۲۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۹۲۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۲۲۴۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۳۶گیگ
  ۱۲۰۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۸گیگ
  ۶۴۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۲۳۶۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۲۶۰۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۴۰۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۷۴۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۸۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۲۰گیگ
  ۲۹۶۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۶۰گیگ
  ۱۵۸۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۳۰گیگ
  ۸۵۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۰ گیگ
  ۳۲۴۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  + ۱۲۸ کیلوبایت

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۶۸۸۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۳۷۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۲۰۱۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۷۵۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۱۰۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۵۹۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۳۳۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۲۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۱۴۶۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۳۶ گیگ
  ۸۱۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۱۸ گیگ
  ۴۴۵۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۱۷۱۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۱۸۲۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۵۵۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۲۸ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۰۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  + ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۸۰۰۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۴۳۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۶گیگ
  ۲۳۱۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۸۵۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۲۲۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۶۵۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۳۶۳۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۳۷۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۱۵۸۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۳۶گیگ
  ۸۷۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۱۸گیگ
  ۴۷۵۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۱۸۱۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۱۹۴۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۰۷۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۵۸۳۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۵۶ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۲۵۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  + ۵۱۲ کیلوبایت

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۹۸۸۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۵۲۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۶گیگ
  ۲۷۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۱۰۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۴۰۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۷۴۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۴۰۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۵۲۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۱۷۶۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۳۶گیگ
  ۹۶۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۱۸گیگ
  ۵۲۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۱۹۶۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۲۱۲۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۱۶۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۶۲۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۵۱۲ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۴۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  + ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۱۲۲۸۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۶۴۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۶گیگ
  ۳۳۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۱۲۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۶۴۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۸۶۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۴۶۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۷۲۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۲۰۰۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۳۶گیگ
  ۱۰۸۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۸گیگ
  ۵۸۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۲۱۶۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۲۳۶۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۲۸۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۶۸۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۶۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۲۰گیگ
  ۲۷۲۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۶۰گیگ
  ۱۴۶۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۳۰گیگ
  ۷۹۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۱۰۲۴ کیلوبایت

  ۱۰ گیگ
  ۳۰۴۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  + ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۱۴۶۸۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۷۶۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۶گیگ
  ۳۹۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲ گیگ
  ۱۴۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۸۸۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۹۸۸۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۲گیگ
  ۵۲۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۴ گیگ
  ۱۹۲۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۷۲گیگ
  ۲۲۴۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۳۶گیگ
  ۱۲۰۴۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۸گیگ
  ۶۴۰۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۶ گیگ
  ۲۳۶۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۹۶گیگ
  ۲۶۰۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۴۸گیگ
  ۱۴۰۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۲۴گیگ
  ۷۴۸۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۸ گیگ
  ۲۸۰۰۰۰ ریال

  یک ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۲۰گیگ
  ۲۹۶۵۰۰۰ ریال

  یک ساله

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۶۰گیگ
  ۱۵۸۵۰۰۰ ریال

  شش ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۳۰گیگ
  ۸۵۶۰۰۰ ریال

  سه ماهه

  ۲۰۴۸ کیلوبایت

  ۱۰ گیگ
  ۳۲۴۰۰۰ ریال

  یک ماهه

 • حجم ترافیک اضافه

  ترافیک-ازاد
 • سرویس های غیرحجمی

  %d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%ac%d9%85%db%8c
 • سامانه ۱۹۵